od 2005 roku kieruje instytucją edukacyjną Grone-Netzwerk w Hamburgu pełniąc funkcję prokurenta. Studiowała pedagogikę specjalną, jest certyfikowanym superwizorem i mediatorem (członkowstwo w Krajowym Stowarzyszeniu Mediatorów Gospodarczych w Niemczech). Posiada wieloletnie doświadczenie w branży edukacyjnej. W grupie Grone (ponad 68 oddziałów na terenie Niemiec) zajmuje się obok kierowania oddziałem hamburskim także rozwojem personalnym. Jej doskonała wiedza o modelach kształcenia zawodowego, połączona z doświadczeniem w kreowaniu nowych metod i instrumentów przygotowywania do zawodu oraz znajomością potrzeb pracodawców wzbogacą projekt, podobnie jak jej precyzja, jasność formułowania myśli, kreatywność i innowacyjność.

 

kieruje działem kształcenia zawodowego w Grone-Netzwerk w Hamburgu. Od 2005 roku związana z edukacją młodzieży, konsekwentnie wdraża projekty w obszarze dualnego kształcenia zawodowego. Ostatnim innowacyjnym projektem jest wspierany przez zarząd Hamburga projekt tzw. kształcenia zespolonego. Martina Borgwardt jest również coachem zawodowym i mediatorem. Ponadto pracuje w projektach ponadnarodowych jako ekspert, kieruje bilateralnym projektem mobilności skierowanym do młodzieży uczącej się zawodu. Autorka koncepcji szkoleniowych dla młodzieży.

 

dyrektor zarządzający w Grone-Schulen Niedersachsen. Nauczyciel gimnazjalny i instruktor zawodu. Posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym młodzieży oraz w organizowaniu procesów nauczania w systemie dualnym. Kierownik licznych projektów ponadnarodowych dotyczących kształcenia zawodowego, realizowanych przez Grone m. in. w Kosowie, Polsce, Hiszpanii, krajach bałtyckich, mających na celu implementację doświadczeń i metod systemu dualnego.

 

od 2000 roku pracuje jako autorka, ekspert i koordynator międzynarodowych programów edukacyjnych. Doradza sektorowi publicznemu i prywatnym instytucjom szkoleniowym w Niemczech i w Polsce. Konsultant partnera projektu - niemieckiej grupy szkoleniowo-doradczej Grone-Schule, dla której m. In. koordynowała przedakcesyjne projekty Phare 2001 i 2002 w Polsce (celem projektów była między innymi modernizacja systemu szkolnictwa zawodowego w regionach), liczne ponadnarodowe projekty finansowane przez EFS, projekty mobilności i innowacyjne. Przygotowuje koncepcje nowatorskich form kształcenia zawodowego w Niemczech i Polsce, opierające się na systemie dualnym. Autorka publikacji dotyczących systemu dualnego. Wykładowca akademicki. Współzałożycielka i członek Polskiego Stowarzyszenia Monitoringu.

W projekcie będzie koordynować pracę partnerów i ekspertów niemieckich oraz wspierać partnerstwo merytorycznie.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE i zarządzaniu projektami UE; pierwsze projekty ponadnarodowe realizowała w ramach programu Socrates Lingua E w 1999 roku; posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (planowanie i finasowanie) oraz ukończone 4 studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami UE, studium wykonalności, doradztwa zawodowego i przekładu (język polski- język angielski). od 2007 roku jest doradcą zawodowym z uprawnieniami trenerskim; Dodatkowo ukończyła kursy z zarządzania projektami na Uniwersytecie w Bradford (2008), oraz odbyła 2 zagraniczne staże w brytyjskich instytucjach zarządzających projektami UE (Advantage West Midlands w Birmingham w 2004 roku , urząd powiatowy w Stafford (Staffordshire County Council) w 2002 roku. W Fundacji „Krzyżowa” zatrudniona jest od 01.09.2010 jako st. specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE, kierownik projektów finansowanych z EFS (w tym realizowanego w latach 2014-2015 projektu POKL „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym”) i specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektów. W 2014 roku pełniła rolę Koordynatora Ośrodka Wsparcia – Inkubatora NGO w ramach projektu „Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim”; Od 01.09.2014 koordynuje realizację Projektu „Partnerstwo strategiczne na rzecz systemu dualnego”.

 

w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego pełni rolę dyrektora ds. sprzedaży i fundraisingu; posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami UE- krajowymi i międzynarodowymi oraz innowacyjnymi; w ostatnich 5 latach zarządzała 20 projektami POKL, w tym „PWP. Szkoła Trenera dla nauczycieli z Dolnego Śląska”, „Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, „EURO 2012 impulsem do nowoczesnego zarządzania i budowania jakości usług hotelarskich”, „Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek Filologia polska i Filologia germańska, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu- Zarządzanie projektami UE, Ukończyła wiele szkoleń nt. zarządzania projektami unijnymi.

 

posiada ukończone studia (z MSc) w administracji publicznej i nauk politycznych na Uniwersytecie w Aalborg; doświadczenie zawodowe w sektorze edukacyjnym od 2008 roku.
Od 2013 roku jest koordynatorem projektu i specjalistą ds. współpracy międzynarodowej w CELF. Wcześniej był zatrudniony w prywatnym sektorze edukacyjnym.

© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form