Anna Block

od 2000 roku pracuje jako autorka, ekspert i koordynator międzynarodowych programów edukacyjnych. Doradza sektorowi publicznemu i prywatnym instytucjom szkoleniowym w Niemczech i w Polsce. Konsultant partnera projektu - niemieckiej grupy szkoleniowo-doradczej Grone-Schule, dla której m. In. koordynowała przedakcesyjne projekty Phare 2001 i 2002 w Polsce (celem projektów była między innymi modernizacja systemu szkolnictwa zawodowego w regionach), liczne ponadnarodowe projekty finansowane przez EFS, projekty mobilności i innowacyjne. Przygotowuje koncepcje nowatorskich form kształcenia zawodowego w Niemczech i Polsce, opierające się na systemie dualnym. Autorka publikacji dotyczących systemu dualnego. Wykładowca akademicki. Współzałożycielka i członek Polskiego Stowarzyszenia Monitoringu.

W projekcie będzie koordynować pracę partnerów i ekspertów niemieckich oraz wspierać partnerstwo merytorycznie.

 

© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form