(nazwa angielska- Anyksciai Education Assistance Authority) jest instytucją budżetowa powstałą w 2004 roku zapewniającą rozwój edukacji nieformalnej w regionie. Szczególnie ma na celu zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez całe życie, oraz rozwój umiejętności bycia elastycznym i gotowym do dostosowania się w zmieniającym się świecie.

Instytucja Partnerska z Litwy działa aktywnie organizując pracę i rozwijając kwalifikacje członków instytucji edukacyjnych i innych społeczności, inicjując aktywny udział w reformie edukacyjnej oraz pomaga nauczycielom i edukatorom, którzy pracują z uczniami mającymi specjalne potrzeby poprzez dostarczanie informacji, konsultacji i zaleceń.

Potencjał instytucji partnerskiej z Litwy tkwi po pierwsze w doświadczeniu w pomaganiu grupom docelowym wymagającym szczególnego wsparcia i zagrożonym wykluczeniem społecznym, a po drugie w szerokich kontaktach z pracownikami młodzieżowymi, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, szkołami w Regionie oraz co najbardziej istotnie w naszym Projekcie - z młodzieżą i wszystkimi instytucjami w regionie zajmującymi się edukacją formalną i poza formalną z zakresu kształcenia zawodowego. Tematyka związana z edukacją międzykulturową przewija się bardzo często w realizowanych przez Instytucję Partnerską z Litwy projektach. Siedziba instytucji położona jest na obszarach wiejskich we wschodniej części Litwy, w regionie charakteryzującym się stosunkowo powolnym rozwojem gospodarczym i społecznym. Nowe wyzwania instytucji dotyczą działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy jako, że sytuacja gospodarcza zmieniła się po ogłoszeniu niepodległości i akcesji do UE. W dzisiejszym świecie informacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych istnieje potrzeba nowych kompetencji i umiejętności, stąd ich rozwój jest szczególnie ważny dla partnera z Litwy. Głównym celem podejmowanych zadań jest podnoszenie kwalifikacji członków instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, reprezentantów samorządów lokalnych, szkół, grup młodzieżowych i innych społeczności oraz inicjowanie aktywnego udziału w reformie edukacyjnej.

Potencjałem partnera z Litwy szczególnie istotnym dla realizacji niniejszego projektu jest wieloletnie doświadczenie w następujących sferach działalności:

  • rozwój kwalifikacji pracowników;
  • edukacja nieformalna i promowanie idei uczenia się przez całe życie;
  • udzielanie wsparcia dla uczniów, szkół i nauczycieli poprzez rozwój edukacji nieformalnej;
  • współpraca ze wszystkimi instytucji edukacyjnymi w regionie;

 

jest regionalną instytucją edukacyjną VET zajmującą się kształceniem zawodowym po szkole średniej (w zawodach technicznych i handlowych). Zakres działania Centrum obejmuje wyspy Moen, Lolland i Falster w południowej części regionu administracyjnego Zelandii. Ponadto CELF oferuje większość kursów krótkoterminowych i uzupełniających i kursy doskonalenia zawodowego w ramach duńskich programów szkolenia zawodowego dla dorosłych.

CELF jest częścią krajowego systemu edukacji duńskiej zapewniającego szkolenia zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Wszystkich uczniów VET obejmuje duński system dualny, gdzie szkolenie jest prowadzone częściowo w CELF, a częściowo u pracodawcy jako praktyczne staże w danej branży.

CELF posiada filie w następujących miastach: Nykøbing Falster (siedziba główna), Maribo i Nakskov.

W niniejszym projekcie istotne jest doświadczenie duńskiej instytucji we wdrażaniu system dualnego oraz doświadczenie i potencjał związany z kształceniem zawodowym i organizacją kursów (Około 3.000 osób na rok uczestniczy w kursach organizowanych przez CELF. CEFF zatrudnia 425 osób. Roczny obrót CELF wynosi 40 mln €.)

Dział projektów, zaangażowany w realizację niniejszego projektu zrealizował szereg projektów w ramach EFS i LLP dla tej samej grupy docelowej, co w niniejszym projekcie.

Osoby zaangażowane w realizację niniejszego projektu są ekspertami w zakresie systemu dualnego oraz zarządzania projektami edukacyjnymi.

 

jest kuźnią innowacyjności w Fundacji Grone-Schule i należy do największych instytucji szkoleniowych w Hamburgu. Jest kreatywna dlatego, że aby tworzyć nowe projekty ,podąża niekonwencjonalnymi drogami, które często wykraczają poza ramy zwykłych działań edukacyjnych i zmierzających do wzrostu zatrudnienia. Grone-Netzwerk łączy w swoich działaniach elementy „starej szkoły” i „wolnego stylu” i oferuje swoim klientom szeroki wybór możliwości zdobywania kwalifikacji, doszkalania się oraz innych form pomocy.
To wszystko Grone-Netzwerk osiąga przy dużym zaangażowaniu personelu, silnej woli i inteligentnemu tworzeniu sieci powiązań, ponieważ wszyscy pracownicy Grone-Netzwerk permanentnie współpracują i wymieniają się informacjami z zakładami pracy, partnerami kooperacyjnymi i naturalnie ze sobą.
Dla Grone-Netzwerk ważne jest, aby łączyć ze sobą orientację zawodową, kształcenie zawodowe, dokształcanie zawodowe i pomoc wychowawczą, zawsze w powiązaniu z poczuciem przynależności społecznej, zadowoleniem, mobilnością i współudziałem. O tym jak dobrze funkcjonuje model Grone świadczą liczne odnoszące sukcesy projekty. Nowością jest to, że przenosi swoje działania poza granice Niemiec i eksportuje niekonwencjonalne pomysły do Europy. I wciąż się rozwija.

jest największą spółką-córką Fundacji Grone-Schule. Posiada oddziały we wszystkich większych miastach regionu: w Hanowerze, Bremie, Osnabruecku, Leer, Lueneburgu, Munster, Buchholz in der Nordheide, Winsen/ Luhe, Barsinghausen, Celle, Laatzen, Walsrode, Zeven, Rothenburgu, Uelzen , Stade i Buxtehude. Dzięki budowanym przez wiele lat, doskonałym kontaktom w regionie i zaufanej współpracy z instytucjami rynku pracy, izbami, przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi Grone-Niedersachsen należy do wiodących niepublicznych instytucji edukacyjnych w Dolnej Saksonii.

Produkty edukacyjne oferowane przez Grone-Niedersachsen to efekt połączenia doświadczenia, kompetencji jej pracowników i zaufanej współpracy z partnerami. Dzięki temu możliwe jest z jednej strony szybkie reagowanie na potrzeby permanentnie zmieniającego się rynku pracy i dopasowanie oferty edukacyjnej do możliwości klientów z drugiej strony. Oferta Grone, opierająca się na wszystkich poziomach kształcenia na filozofii kształcenia dualnego, jest przyjazna pracodawcom i dzięki temu niezwykle efektywna.

Grone-Schulen Niedersachsen posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów ponadnarodowych, w tym projektów realizowanych w Polsce bądź przy współudziale polskich partnerów.


 

jest instytucją pożytku publicznego, której celem statutowym jest pobudzanie i popieranie działalności zmierzającej do utrwalenia pokojowego i naznaczonego wzajemną tolerancją współżycia narodów, grup społecznych i jednostek.

Fundacja ma 25 – letnie doświadczenie w pracy na rzecz wychowanie obywatelskiego i edukacji oraz w realizacji projektów międzynarodowych, w tym przede wszystkim młodzieżowych- artystycznych, edukacyjnych, obywatelskich, sportowych oraz warsztatów i seminariów dla młodzieży i nauczycieli.

W strukturze Fundacja ma Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM), Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, Akademię Europejską, Miejsce Pamięci oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. Ściśle współpracujemy ze społecznością lokalną, realizując projekty powstałe z inicjatyw oddolnych (w tym rozwój kompetencji społecznych młodzieży oraz doradztwo zawodowe). Fundacja jest członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskiego Związku Pracodawców Odpowiedzialnych Społecznie oraz Dolnośląskiej Rady Młodzieży.

 

© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form