Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

(nazwa angielska- Anyksciai Education Assistance Authority) jest instytucją budżetowa powstałą w 2004 roku zapewniającą rozwój edukacji nieformalnej w regionie. Szczególnie ma na celu zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez całe życie, oraz rozwój umiejętności bycia elastycznym i gotowym do dostosowania się w zmieniającym się świecie.

Instytucja Partnerska z Litwy działa aktywnie organizując pracę i rozwijając kwalifikacje członków instytucji edukacyjnych i innych społeczności, inicjując aktywny udział w reformie edukacyjnej oraz pomaga nauczycielom i edukatorom, którzy pracują z uczniami mającymi specjalne potrzeby poprzez dostarczanie informacji, konsultacji i zaleceń.

Potencjał instytucji partnerskiej z Litwy tkwi po pierwsze w doświadczeniu w pomaganiu grupom docelowym wymagającym szczególnego wsparcia i zagrożonym wykluczeniem społecznym, a po drugie w szerokich kontaktach z pracownikami młodzieżowymi, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, szkołami w Regionie oraz co najbardziej istotnie w naszym Projekcie - z młodzieżą i wszystkimi instytucjami w regionie zajmującymi się edukacją formalną i poza formalną z zakresu kształcenia zawodowego. Tematyka związana z edukacją międzykulturową przewija się bardzo często w realizowanych przez Instytucję Partnerską z Litwy projektach. Siedziba instytucji położona jest na obszarach wiejskich we wschodniej części Litwy, w regionie charakteryzującym się stosunkowo powolnym rozwojem gospodarczym i społecznym. Nowe wyzwania instytucji dotyczą działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy jako, że sytuacja gospodarcza zmieniła się po ogłoszeniu niepodległości i akcesji do UE. W dzisiejszym świecie informacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych istnieje potrzeba nowych kompetencji i umiejętności, stąd ich rozwój jest szczególnie ważny dla partnera z Litwy. Głównym celem podejmowanych zadań jest podnoszenie kwalifikacji członków instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, reprezentantów samorządów lokalnych, szkół, grup młodzieżowych i innych społeczności oraz inicjowanie aktywnego udziału w reformie edukacyjnej.

Potencjałem partnera z Litwy szczególnie istotnym dla realizacji niniejszego projektu jest wieloletnie doświadczenie w następujących sferach działalności:

  • rozwój kwalifikacji pracowników;
  • edukacja nieformalna i promowanie idei uczenia się przez całe życie;
  • udzielanie wsparcia dla uczniów, szkół i nauczycieli poprzez rozwój edukacji nieformalnej;
  • współpraca ze wszystkimi instytucji edukacyjnymi w regionie;

 

© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form